ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 63 กิจกรรมกีฬาสีชุมชนบ้านห้วยไร่ และบ้านร่มแก้ว
กิจกรรมกีฬาสีชุมชนบ้านห้วยไร่ และบ้านร่มแก้ว
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
27 ธ.ค. 62 เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ทอด ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชีนงราย
26 พ.ย. 62 ถึง 28 พ.ย. 62 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอดอยหลวง ประจำปี 2562 Sport For Friendship “กีฬาเพื่อมิตรภาพ ดอยหลวงเกมส์ 2019

ด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอดอยหลวงและโรงเรียนในเขตอำเภอดอยหลวง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอดอยหลวง ประจำปี 2562 Sport For Friendship “กีฬาเพื่อมิตรภาพ ดอยหลวงเกมส์ 2019 ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 26 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย สร้างความเข็มแข็งให้กับร่างกาย ให้นักเรียนได้แสดงออกทักษะทางด้านการกีฬาอย่างเหมาะสม   อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตใจของนักกีฬา คือ การรู้แพ้ รู้ชนะและการให้อภัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอดอยหลวง
19 พ.ย. 62 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
     ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ร่วมรับฟัง
(1) แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน
(2) แนวทางการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(3) แนวทางการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบ รับรองการเข้าเรียน และน้ำหนักส่วนสูง
(4) แนะนำการใช้ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม)/ ตอบข้อซักถาม

รับชมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) http://www.obectv.tv/
(2) https://www.youtube.com/obectvonline
(3) http://www.facebook.com/obectvonline
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง
28 มิ.ย. 62 วันสถาปนาโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ครบรอบ 58 ปี