พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
2) จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) พัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักค่านิยมหลัก๑๒ประการ
4) ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5) ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
6) พัฒนาการจัดการศึกษาตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์     
1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมหลัก๑๒ประการ
4) ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5) ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
6) ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา