คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณฐกร วงค์ใหญ่
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางเพ็ญรุ่ง ไร่ลือคำ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นายณฐกร วงค์ใหญ่
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ

นายผจญ ดวงสนิท
หัวหน้างานบริหารทั่วไป