กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณฐกร วงค์ใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายผจญ ดวงสนิท
พนักงานราชการ