กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสถิตย์ วงศ์ษาฟู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5