คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิกร ทันหล้า
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งรัศมี ไร่กันทา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวินินันท์ พรมเมือง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิริยุทธ ต่างโอฐ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนาภา อิ่นคำ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งรัศมี ไร่กันทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุรัสกร โอสถ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเสาวคน ตรีฉัตร
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ กรดแก้ว
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไร่กันทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรพล บุญเรือง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรฤทธิ์ พักเรือนดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายประวิตร พรหมมาศ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ จันทมาลี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรุสิทธ์ วันดี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายประวิตร พรหมมาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติธัช กันแก้ว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิชาฤทธิ์ ปงลังกา
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุจรี คำวงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีรกานต์ ทรายหมอ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วฟู
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา ทรายหมอ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖