เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านห้วยไร่
เพลง  มาร์ชโรงเรียนบ้านห้วยไร่
อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย
 
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสานโดย..ครูอุดม  ปิงวงค์  โทร.089-835-8406
 
พวกเรา ลูกแสดขาว บ้านห้วยไร่  สุขสดใส ภูมิใจ ในสถาบัน
โรงเรียนดี วิถีลูกเสือ ตั้งใจมั่น     ร่วมสร้างสรรค์ วิชาการ ให้ก้าวไกล
เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัยใฝ่คุณธรรม   เลิศล้ำ วิถีพุทธ พิสุทธิ์ใส
รักษ์สิ่งแวดล้อม มารยาทดี มีวินัย    บ้านห้วยไร่ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
* ลูกแสดขาว เรารัก การศึกษา   มุ่งพัฒนา สถานศึกษา พอเพียงชื่อก้อง
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำฝันเรืองรอง   เราพี่น้อง บ้านห้วยไร่ แหล่งวิชา
** พวกเรา ลูกแสดขาว บ้านห้วยไร่   เรารวมใจ รักในถิ่น บิดรมารดา
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เหนือดวงชีวา    เกียรติก้องฟ้า บ้านห้วยไร่ สร้างคนดี
(ซ้ำ) *,**
เกียรติก้องฟ้า บ้านห้วยไร่ สร้างคนดี