วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ จัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามศักยภาพ สู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางวิถีพุทธ เคียงคู่วิถีลูกเสือ สู่ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาเซียน